ޚަބަރު

'ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2017' އާއި ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް 75 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަފްލާ ބޭއްވުން

12 ޑިސެމްބަރު 2018 | ޚަބަރު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަހަރު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ‘2017 އާއި ނޫސްވެރިކަމަށް 75 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ޙަފްލާ 2018 ޑިސެންބަރު 11 ގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ޙަފްލާގައި ޖުމްލަ 8 ދާއިރާއަކުން ނޫސްވެރިންނަށް އިނާމު ދިނެވެ. މި ދާއިރާތަކުން އިނާމު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ނޫސްވެރިންނަކީ:

#

ނަން

ދާއިރާ

މީޑިއާ

1

އަޙުމަދު ސާއިލު ޢަލީ

އިޖްތިމާޢީ ދާއިރާ

މިހާރު އޮންލައިން

2

މޫސާ ރަޝީދު

ސިޔާސީ ދާއިރާ

އަވަސް އޮންލައިން

3

މުއިއްޒު އިބްރާހީމް

ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާ

މިހާރު އޮންލައިން

4

ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު އަޙްމަދު

ވިޔަފާރިއާއި އިޤުތިޞާދުގެ ދާއިރާ

މިހާރު އޮންލައިން

5

އައްޒާމް އަލީފުޅު

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ

މިހާރު އޮންލައިން

6

ޙުސައިން ހަބީބު

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ

އަވަސް އޮންލައިން

7

މުޙައްމަދު ޝަރުޙާން ވަޙީދު

ފޮޓޯ ޖާރނަލިޒަމްގެ ދާއިރާ

ރާއްޖެ އެމްވީ

8

އާމިނަތު ލާޔާލު މަނިކު

ވީޑިއޯ ޖާރނަލިޒަމްގެ ދާއިރާ

ޗެނަލް 13

9

އާމިނަތު ޝިފްލީން

ފީޗަރ ލިއުމުގެ ދާއިރާ

މިހާރު އޮންލައިން


 މީގެ އިތުރުން، 'އެންމެ އުންމީދީ ނޫސްވެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އަވަސް އޮންލައިން އިން ނާޡިމް ޙަސަން އެވެ. އަދި 'ޙަޔާތީ އަރުތަ' (ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް) އިނާމު  ލިބިވަޑައިގަތީ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު، ހ.އާމުލީގެ އަށެވެ. މި ޙަފްލާގައި ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް 75 އަހަރުފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 'އަލިމަސް ޝަރަފު ގަލަން' އާއި 'އަލިމަސް ގަލަން' އާއި 'ރަން ގަލަން' ބޭފުޅުންނަށް އެރުވުނެވެ.

  

މި ބޭފުޅުންނަކީ:

ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ޝަރަފުގެ ގަލަން

#

ނަން

1

ރައީސް އަލްއުސްތާޛު މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް (ނ.ޣޢ.ވ.)

2

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޒާހިރު ޙުސައިން (ނ.ޢ.ޢ.ވ.)

3

އަލްފާޟިލް ޢައްބާސް އިބްރާހީމް (ނ.ޢ.ޢ.ވ.)

4

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރަޝީދު މޫސާ

5

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޞާދިޤު

6

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ފާރޫޤް ޙަސަން

7

އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޒާހިރު، ސީނާ

8

އަލްފާޟިލް ކޮޕީ މުޙައްމަދު ރަޝީދު


 ނޫސްވެރިކަމުގެ އަލިމަސް ގަލަން

#

ނަން

1

ޑޮކްޓަރ ޢަލީ ރަފީޤް

2

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނަޢީމް އިބްރާހީމް

3

އަލްފާޟިލް ޢިމާދު ލަޠީފު

4

އަލްފާޟިލް މޫސާ ލަޠީފް

5

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަހީބު

6

އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ސަޢީދު މޫސާ ވަޖުދީ

7

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަލީމް (ހޯރަފުށި)

8

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު (ހިރިގާ)

 

ރަން ގަލަން

#

ނަން

1

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒާހިރު (ފެއަރީ)

2

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޖަމީލު

3

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނަޞީރު

4

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޙަމްދޫން

5

އަލްފާޟިލް މުންޑޫ އާދަމް ޙަލީމް

6

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

7

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ރަޝީދު

8

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު

9

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޢާމިރު 

 

12 ޑިސެންބަރު 2018