މީޑިއާ ސެންޓަރ

އެންމެފަހުގެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ފ. އަތޮޅަށް ކުރި ދަތުރު

14 ފެބްރުއަރީ 2016 | ޚަބަރު

ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއިބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި މޯލްޑިވސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ... ވިދާޅުވޭ

2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

31 ޖެނުއަރީ 2016 | އަހަރީ ރިޕޯޓް

2015 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ... ވިދާޅުވޭ

ކުރިން ދިމާނުވާ ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ނޫސްވެރިންނަށް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުން: މީޑިއާ ކައުންސިލް

10 މާރޗް 2015 | ޚަބަރު

މުޒާހަރާތަކާއި ޝަރީއަތްތައް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މީގެ ކުރިން ދިމާނުވާ ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. ... ވިދާޅުވޭ

މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރާ ނޫސްވެރިންނާ ދިމާވާ ހުރަސްތައް ބެލުމަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކޮމިޓީއެއް ނަގައިފި

28 ފެބްރުއަރީ 2015 | ޚަބަރު

އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ/ޖޭޕީން މިހާރު މާލޭގައި ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް ކަވަރު ކުރަން އުޅޭ ނޫސްވެރިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކާއި އެ މީހުންނަށް ދިމާވާ ހުރަސްތައް ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމަށް، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް މިއަދު އުފައްދައިފި އެވެ. ... ވިދާޅުވޭ