މީޑިއާ ސެންޓަރ

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

16 ޖެނުއަރީ 2020 | ވަޒީފާ

މުހިންމު ނިންމުންތައް 30-10-2019

30 އޮކްޓޯބަރު 2019 | މުހިއްމު ނިންމުންތައް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއިން ނިންމި މުހިންމު ނިންމުންތައް 30-10-2019 ... ވިދާޅުވޭ

އިޢުލާން

07 އޮކްޓޯބަރު 2019 | އިއުލާން

'ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2018' އާއި 'ނޫސްވެރިކަމުގެ ޚާއްޞަ އިނާމު' ޙަފްލާ ބޭއްވުން

16 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 | ޚަބަރު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަހަރު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 'ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2018' ޙަފްލާ 2019 ސެޕްޓެންބަރ 15 (އާދީއްތަ) ދުވަހުގެ ރޭގައި ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ... ވިދާޅުވޭ