5 ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޓީ މެންބަރުން

4 ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޓީ މެންބަރުން

 

ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން ކޮމިޓީގެ ޤަވާޢިދުމިއީ މޯލްޑިވް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމެޓީއެވެ. މިއީ ދާއިމީ ކޮމެޓީއެކެވެ.

މައިގަނޑު މަޤްޞަދު

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ދައުރު ރައްޔިތުންނާއި މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޮޅުންފިލުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ދަޢުލަތުގެ އެކި މުޢައްސަސާތަކާ ދެމެދު ގުޅުން ޤާއިމުކޮށް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.  މި ކޮމެޓީއަކީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުނެގެ ތެރެއިން ހޮވާ 7 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީއެކެވެ. ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މުޤައްރިރަކާއި މުޤައްރިރުގެ ނާއިބެއް ހުންނަވާނެއެވެ.


ottom:7.5pt;text-align:center; line-height:normal">


3 ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޓީ މެންބަރުން


2 ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޓީ މެންބަރުން