ފަހުގެ ޚަބަރު

post

މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތަކާއި އެހެނިހެންވެސް ހާލަތްތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާ ކައުންސިލުން ފުލުހުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

މިހާރު ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާ ތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ގެއްލުމާއި ހުރަސްތައް ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނެގި ވަގުތީ ކޮމެޓީން، ހިގަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށްބުނާ ގިނަ ނޫސްވެރިންނާއި ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖެ ޓިވީ، ވަގުތު އޮންލައިން އަދި ވީޓީވީ ގެ ނޫސްވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ ފަސް ނޫސްވެރިންނާއި ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތަކާއި އެހެނިހެންވެސް ހާލަތްތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ފުލުހުންނާވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މިމަޝްވަރާތައްކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 01 މާރޗް 2015 ވަނަ ދުވަހު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑޮވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.

post

މިހާރު ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ކަންކަން ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް ނަގައިފި.

މިހާރު ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާ ތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ގެއްލުމާއި ހުރަސްތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަގުތީ ކޮމެޓީއެއް ނަގައިފިއެވެ.

މި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން މުޒާހަރާތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތަކާއި ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ބަލައި އެފަދަ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މިއަދުވެސް ބައެއްނޫސްވެރިން މިކައުންސިލަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މިކައުންސިލުގެ ފަސް މެމްބަރުންނަކީ އަލްފާޟިލް ހުސައިން ހަސަން، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ހަމްދޫން، އަލްފާޟިލް މިއުސަމް އައްބާސް، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަފީޤް އަދި އަލްފާޟިލް ޙަފްސީ ޢަބްދުﷲ އެވެ. މިކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރަކީ އަލްފާޟިލް ހުސައިން ހަސަން އަދި ނާއިބު މުޤައްރިރަކީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ހަމްދޫންއެވެ.

post

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ކައުންސިލް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވޭ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގޮތުން މިއަދު ކައުންސިލުން ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް މޯލްޑިވްސް މިޑިއާ ކައުންސިލަށް މެންބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވޭ އިންތިޚާބަކީ ނޫސްވެރިންނާއި މުޅި މުޖުތަމަޢު  ޤަބޫލުކުރާފަދަ މިންގަނޑެއްގައި ބެއްވޭ އިންތިޚާބަކަށް ހެދުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާތީ މިނިސްޓަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ބައެއްކަންކަން ގެނައުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިއަދުވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މިކަންކަން ކައުންސިލުން ފާސްކުރިއިރު މެންބަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ބައެއް ނުކުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ޤަވާއިދުން ނެރެމުންދާ ނޫސްމަޖައްލާތަކަށްވުރެ ޤަވާއިދުން ނެރެމުންނުދާ ނޫސްމަޖައްލާތައް ގިނަވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެނޫސް މަޖައްލާތަކުންނާއި ނުހިންގާ ޓީވީ ރޭޑިއޯތަކުން އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދެވޭނެ ގޮތަށް އޮތްނަމަ ވަކިބަޔަކަށް އެތަންތަނުގެ ޕްރޮކްސީ ބޭނުންކޮށްގެން އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އިންތިޚާބު ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރި ފަހުން ނުވަތަ ލައިސަންސް ދިން ފަހުން ހަރަކާތްތެރި ނުވާ ތަންތަނަށް ވެއްޖެނަމަ މީޑިއާ ކައުންސިލުގައި ހަރަކާތްތެރިނުވާ  މީޑިއާތައް ތަމްސީލުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން މިނިސްޓަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ފާސްކުރި ކަންކަމަކީ؛

1.      ކުރިއަށް އޮތް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ވޯޓުދެވޭ މީޑިއާތަކަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރިފަހުން ވޭތުވެދިޔަ 6 މަސް ދުވަހު ޤަވާއިދުން ނެރެމުންދާ ނޫސް މަޖައްލާތަކާ އަދި އޮންލައިން ނޫހަކަށްވުން ނުވަތަ ހިންގަމުންދާ ޓީވީ ރޭޑިއޯއަކަށް ވުން؛

2.      6 މަސް ދުވަސްވަންދެން ޤަވާއިދުން ނެރެމުންދިޔަ ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި އޮންލައިން ނޫސްތަކާއި ހިންގަމުންދިޔަ ޓީވީ ރޭޑިއޯތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކޮމިޓީއެއް މިނިސްޓަރު އެކުލަވާލެއްވުން. އެކޮމިޓީގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ 2 މެންބަރުން ހިމެނުން. އަދި ޑިމޮކްރަސީއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާގެ މެންބަރަކު ހިމެނުން. އަދި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ ތެރެއިން އެޑިޓަރ ފެންވަރުގެ 2 ނޫސްވެރިއަކު ހިމެނުން؛

3.      ޕްރޮކްސީ ޤަބޫލުކުރުމުގައި އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައި ވޯޓުލާމީހާއަކީ އެތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

 މި ޤަރާރު މިހާރު ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސްއަށް ފޮނުވާފައެވެ. 

އެމްއެމްސީގެ ތައާރަފް

މީޑިއާ ކައުންސިލަކީ ސެލްފް ރެގިއުލޭޓަރީ މެކޭނިޒަމްގެ ދަށުން މީޑިއާގެ ތެރެއިން މީޑިއާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އެމައްސަލަތަކަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށާއި ޒިންމާދާރު ޕްރޮފެޝަނަލް މީޑިއާއެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފޮޓޯ ގެލެރީ

Post Post Post Post Post Post Post Post
 

ޕަބްލިކޭޝަންސް

މީޑިއާ ޑައިރެކްޓްރީ

ފަހުގެ ޓުވީޓްސް

							 jQuery(function($){
								$(".tweet").tweet({
								 join_text: "auto",
								 username: "mmc_mv",
								 avatar_size: 48,
								 auto_join_text_default: "",
								 auto_join_text_ed: "",
								 auto_join_text_ing: "",
								 auto_join_text_reply: "",
								 auto_join_text_url: "",
								 count: 2,
								 avatar_size: null,
								 loading_text: "loading tweets..."
								});
							 });
							
 

ފުރަތަމަ ސަފްހާ އެމްއެމްސީ ގެލެރީ ޑައުންލޯޑްސް މީޑިއާ ޑައިރެކްޓްރީ ގުޅުވުމައް

2013 © މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް. ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ: ޒިސްކް މޯލްޑިސްވް