ފަހުގެ ޚަބަރު

post

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުންް ދޭ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 4102" އަށް 51 ނޫސްވެރިޔަކު ކުރިމަތިލައިފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2014" އަށް 15 ނޫސްވެރިޔަކު ކުރިމަތިލައިފިއެވެ. ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތުގެ އަޚްލާގާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ދައްކުވައިދީ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުންދޭ "ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2014" އަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވަނީ 15 ނޫސްވެރިންނެވެ.

މިގޮތުން މި އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅަފައިވާ 3 ދާއިރާގެ ތެރެއިން ރޭޑިއޯއަށް ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ 2 ފަރާތަކުންނެވެ. ޓީވީގެ ދާއިރާއަށް 7 ނޫސްވެރިން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާއިރު ޕްރިންޓް / އޮންލައިން ގެ ދާއިރާއަށް ނަން ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ 6 ފަރާތަކުންނެވެ. މި ހުށަހެޅުންތައް ވަޒަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން އެކުލަވާލާފައިވާ 5 މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން މިހާރު ގެންދަނީ ކުރައްވަމުންނެވެ.   

 

post

މީޑިއާތަކަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް ފޮނުވަމުންދާ އިންޒާރުތަކާއި ބިރުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށްލުމަށް ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕުން އިސްނަގައިގެން އިތުރު މީޑިއާތަކާއެކު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލުކޮށްފި

މީޑިއާތަކަށާއި ނޫސްވެރިންނަށް ފޮނުވަމުންދާ އިންޒާރުތަކާއި ބިރުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކޮށްލުމަށް ހަވީރު މީޑިއާ ގްރޫޕުން އިސްނަގައިގެން އިތުރު މީޑިއާތަކާއެކު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއާއި މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

 

މި ބައްދަލުކުރުމުގައި ހަވީރުގެ އިތުރުން އެމްބީސީ، ރާއްޖެ ޓީވީ، އަދި މިނިވަން ނޫހުން ބައިވެރިވިއެވެ. 

post

މުޒާހަރާތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ދިމާވާކަންކަން ބަލައި ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށްފި

މިހާރު ހިގަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާ ތަކުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ތިން (03) ނޫސްވެރިޔަކާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ "މުޒާހަރާތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ކަންކަން ބަލައި ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީ"ގެ ފަރާތުން މިއަދު ކ. ދޫނިދޫގައި ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވީ ކޮމެޓިގެ މެމްބަރުން ކަމުގައިވާ، ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ޝަރީފް ނަފީސް، ކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރު އަލްފާޟިލް ހުސައިން ހަސަން އަދި ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ކަމުގައިވާ އަލްފާޟިލް މިއުސަމް އައްބާސް އާއި އަލްފާޟިލް މުހައްމަދު ރަފީޤްއެވެ.

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ނޫސްވެރިންގެ ހާލާތާއި ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއިން ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިިން ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު އަލްފާޟިލް ހުސައިން ހަސަން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަލްފާޟިލް ހުސައިން ވަހީދާއި ފޯނުން ގުޅުއްވައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ނޫސްްވެރިންގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަަ ދައްކާ މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި، ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ނޫސްްވެރިންނަށް ރަގަޅު ގޮތްތަކެއް ވާނެކަމުގެ "ފެހި ސިގްނަލް" ދެއްވިއެވެ. 

އެމްއެމްސީގެ ތައާރަފް

މީޑިއާ ކައުންސިލަކީ ސެލްފް ރެގިއުލޭޓަރީ މެކޭނިޒަމްގެ ދަށުން މީޑިއާގެ ތެރެއިން މީޑިއާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އެމައްސަލަތަކަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށާއި ޒިންމާދާރު ޕްރޮފެޝަނަލް މީޑިއާއެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފޮޓޯ ގެލެރީ

Post Post Post Post Post Post Post Post
 

ޕަބްލިކޭޝަންސް

މީޑިއާ ޑައިރެކްޓްރީ

ފަހުގެ ޓުވީޓްސް

							 jQuery(function($){
								$(".tweet").tweet({
								 join_text: "auto",
								 username: "mmc_mv",
								 avatar_size: 48,
								 auto_join_text_default: "",
								 auto_join_text_ed: "",
								 auto_join_text_ing: "",
								 auto_join_text_reply: "",
								 auto_join_text_url: "",
								 count: 2,
								 avatar_size: null,
								 loading_text: "loading tweets..."
								});
							 });
							
 

ފުރަތަމަ ސަފްހާ އެމްއެމްސީ ގެލެރީ ޑައުންލޯޑްސް މީޑިއާ ޑައިރެކްޓްރީ ގުޅުވުމައް

2013 © މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް. ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ: ޒިސްކް މޯލްޑިސްވް