ފަހުގެ ޚަބަރު

post

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އަތޮޅު ތެރެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދެ އަތޮޅެއްގެ ހުރިހާ ރަށަކުން ދަރިވަރުން ހިމެނޭގޮތަށް ބޭސިކް ޖާރަނަލިޒަމް ކޯހެއް ހިންގައިފި

ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރު އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައިހިމެނޭ ބޭސިކް ޖާރނަލިޒަމް ކޯސް 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އައްޑު އަތޮޅުގައާއި ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގައިފިއެވެ.

މިކޯހުގެ  މައިގަޑު މަޤުޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ ވެށީގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓޭނީ ނިއުސްރޫމްތަކުގެ/ނޫސްވެރިންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށްގެނެވެ. އެހެންކަމުން ނިއުސްރޫމްތަށް/ނޫސްވެރިންނަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމެންޓާއި ގުޅޭ ޒަމާނީ ހުނަރުތަށް ދަސްކޮށްދިނުމަކީ މިކޯހުގެ މައިގަނޑު މަގުޞަދެވެ. އަދި މުޖުތަމަޢުގައި މީޑިއާގެ ޒިއްމާތަކާއި ދައުރާއި މީޑިއާގެ ބޭނުން ހިފާނޭގޮތް ދަސްކޮށްދިނުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  މީޑިއާގައި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދޭނޭ ގޮތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ބ. އޭދަފުށީގައި ބޭއްވުނު ބޭސިކް ޖާރނަލިޒަމް ކޯސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 18 މާރިޗް 2014 އިން 19 މާރިޗް 2014 އަށެވެ. މިކޯހުގައި ކިޔަވާދެއްވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަޖްރިބާކާރު ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އެޑްވެންޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޒީފް އެވެ. އަދި މިކޯހުގައި 19 ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫގައި ބޭއްވުނު ބޭސިކް ޖާރނަލިޒަމް ކޯސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 26 މާރިޗް 2014 އިން 27 މާރިޗް 2014 އަށެވެ. މިކޯހުގައި ކިޔަވާދެއްވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަޖްރިބާކާރު ދެބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އެޑްވެންޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޒީފް އަދި އެޑްވެންޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު އަބްދުﷲ އެވެ. އަދި މިކޯހުގައި 28 ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިކޯސް ކުރިއަށް ގެންގްސްފައިވަނީ (12 ގަޑިއިރު) 02 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެޑްވެންޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް ގުޅިގެންނެވެ.

post

ހަވީރު ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ބަލައިގެންފި

މިއަހަރު ފެބްރުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު ސ. ފޭދޫގައި ފުލުހުން އާންމުކޮށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ފޮޓޯތަކެއް ނަގަމުން ދަނިކޮށް ހަވީރު ނޫހުގެ އައްޑޫ ރިޕޯޓަރު ސ.ފޭދޫ ސިމާނީ އަހުމަދު އަދުޝަން ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހަވީރު ނޫހުގެ ފަރާތުން މިއަދު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށައަޅައިފިއެވެ.

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއްގެ ވެށި ރައްޖޭގައި ގާޢިމްވެފައި އޮތްހިދު، އެއްވެސްކުށެއްނެތި، ހަމައެކަނި އެމަންޒަރުތަކުގެ ފޮޓޯ ނެގިޔޭ ބުނެ އަދުޝަން ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ހަވީރުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައިއާއި އަދި ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ބޮލުގައި އެޅުވިމައްސަލައާއި އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމާއި ދޫކޮށްލުމާ ހަމަޔަށް ހިނގާ ދިޔަގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަޙްގީގުކޮށް ދިނުމަށް ހަވީރު ނޫހުން އެދިފައިވެއެވެ.

ހަވީރު ނޫހުން ހުށަހެޅި މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިމައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލުން ވަނީ 3 މެންބަރުންގެ ކޮމެޓީއެއް އުފައްދައި މިމައްސަލަ ބެލުން މިކޮމެޓީއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

post

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ހުސްވެފައިވާ ނާއިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް މެމްބަރަކު އިންތިހާބުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު، 03 މާރިޗް 2014 ގެ 16:00 ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. ނާއިބު ރައީސްކަން ކުރުމަށް ނަން ހުށަހަޅައި ތާއީދު ލިބިވަޑައިގަތް ކައުންސިލުގެ މެމްބަރަކީ އަލްފާޟިލް އަލީ ރަޝީދު / ދަފްތަރު 8469 އެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގައި މިއަދު ނެގުނު ފެންނަ ނުފެންނަ ސިއްރު ވޯޓުގެ ނަތީޖާގައި ނާއިބު ރައީސްއަކު ހޮވުމުގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރު އަލްފާޟިލް އަލީ ރަޝީދުއެވެ.  އަލްފާޟިލް އަލީ ރަޝީދު އެމަގާމަށް ފެންނަކަމަށް ވޯޓުދެއްވީ 8 (އަށެއް) މެންބަރުންނެވެ. ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓު ދެއްވީ 3 (ތިނެއް) މެމްބަރުންނެވެ.  

މިއަދުގެ މި ކައުންސިލް ޖަލްސާއަށް، ކައުންސިލުގެ 11 މެމްބަރުން ހާޒިރުވެވަޑައިގަތެވެ.

އެމްއެމްސީގެ ތައާރަފް

މީޑިއާ ކައުންސިލަކީ ސެލްފް ރެގިއުލޭޓަރީ މެކޭނިޒަމްގެ ދަށުން މީޑިއާގެ ތެރެއިން މީޑިއާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އެމައްސަލަތަކަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށާއި ޒިންމާދާރު ޕްރޮފެޝަނަލް މީޑިއާއެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފޮޓޯ ގެލެރީ

Post Post Post Post Post Post Post Post
 

ޕަބްލިކޭޝަންސް

މީޑިއާ ޑައިރެކްޓްރީ

ފަހުގެ ޓުވީޓްސް

							 jQuery(function($){
								$(".tweet").tweet({
								 join_text: "auto",
								 username: "mmc_mv",
								 avatar_size: 48,
								 auto_join_text_default: "",
								 auto_join_text_ed: "",
								 auto_join_text_ing: "",
								 auto_join_text_reply: "",
								 auto_join_text_url: "",
								 count: 2,
								 avatar_size: null,
								 loading_text: "loading tweets..."
								});
							 });
							
 

ފުރަތަމަ ސަފްހާ އެމްއެމްސީ ގެލެރީ ޑައުންލޯޑްސް މީޑިއާ ޑައިރެކްޓްރީ ގުޅުވުމައް

2013 © މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް. ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ: ޒިސްކް މޯލްޑިސްވް