ފަހުގެ ޚަބަރު

post

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ހިތަދޫ ސްކޫލްގައި މީޑިއާ ކްލަބު އުފައްދައި ހިތަދޫ ހަޔާ ސްކޫލް އަދި މަރަދު ފޭދޫ ސްކޫލްގައި މީޑިއާ ކްލަބެއް އުފެއްދުމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވައިފި.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ސ. ހިތަދޫ ސްކޫލްގައި މީޑިއާ ކްލަބު އުފައްދައި ހިތަދޫ ހަޔާރ ސްކޫލްގައި މީޑިއާ ކްލަބް އުފެއްދުމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވައި މަރަދޫ ފޭދޫ ސްކޫލްގެ މީޑިއާ ކްލަބް ރަސްމީކޮށް ބަލައިގެންފިއެވެ.  މި ހަރަކާތްތައް ހިންގާފައިވަނީ 17 އޭޕްރީލް 2014 އިން 20 އޭޕްރީލް 2014 އަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ސ. ހިތަދޫއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އެރަށުގެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ސްކޫލްތަކުގެ އެއްބަރުލުމާއި އެހިތެރިކަމާ އެކުގައެވެ. މިއީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް ފެންވަރުގައި މީޑިއާ ކްލަބު އުފެއްދުމަށް ކުރި ދެވަނަ ދަތުރެވެ.

މިކްލަބް އުފެއްދުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި، ސުކޫލް ނިންމާ ކުދިންނަކީ މީޑިއާއަށް އަހުލުވެރި ބަޔަކަށް ހެދުމާއި، މީޑިއާ އާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކަށް ދަރިވަރުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމާއި، ސްކޫލް ވެށީގައި މީޑިއާ ކުރިއަރުވައި އަމަލީ ގޮތުން ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި، ސްކޫލުގައި މީޑިއާ ފޯކަލް ޕޮއިޓްތައް އުފެއްދުން އަދި ސްކޫލްތަކުގެ މީޑިއާ ކްލަބްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ގާއިމުކޮށް ބަދަހިކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިކްލަބް އުފެއްދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމާއި މި އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމްތަކަށާއި، ހާއްސަ މެންބަރުންނަށް ވާން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން ފާހަގަކޮށް ވަނީ ދަރިވަރުން އައްޔަންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކްލަބުގެ ރައީސް، ނާއިބް ރައީސުންނާއި ހަޒާންދާރު އަދި އެގްޒެކްޓިވް 5 މެންބަރުންވަނީ ކްލަބްގެ އާއްމު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނެގުނު ވޯޓުން ހޮވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކްލަބްގެ މާސްޓަރ ގެ ގޮތުގައި ހިންގާނެ އިސް މުދައްރިސެއްވެސް ވަނީ އައްޔަންކޮށްފައެވެ.

ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ މީޑިއާ ކްލަބް އިފްތިތާހު ކޮށްފައިވަނީ 19 އޭޕްރީލް 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެދުނު 09:00 ގައި އަތޮޅު ހިތަދޫ ސްކޫލް (ސ.ހިތަދޫ) ގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރުންނާއި މީޑިއާ ކްލަބްގެ މެންބަރުންނާއި މަދުރަސާގެ އިސްބޭފުޅުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ސ.އަތޮޅުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމާއި މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުގެ ސެޝަންއެއް އެރަށުގެ އާއްމުންނާއި މަދްރަސާގެ ބޭފުޅުންނާއި ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް އޮޅުން ފިލުވާދީފައިވެއެވެ. އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލު ޖަވާބުވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން "މައުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤު" މި މައުޟޫއަށް ޕްރެސެންޓޭޝަންއެއްވެސް ހުށަހަޅައިދީފައިވެއެވެ.

މި ދަތުރުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ ކައުންސިލުގެ ނާއިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް އަލީ ރަޝީދު އަދި ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުން އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަފްސަލް، އަލްފާޟިލް ހުޝާމް މުޙައްމަދު، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ ޝަފީގް، އަލްފާޟިލް އަހްމަދު ޒާހިރު މުޙައްމަދު، އަލްފާޟިލް އިބްރާހިމް ޒަކީ، އަލްފާޟިލް މިދުހަތު އާދަމް އަދި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 4 މުވައްޒަފުންނެވެ.

post

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އަތޮޅު ތެރެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދެ އަތޮޅެއްގެ ހުރިހާ ރަށަކުން ދަރިވަރުން ހިމެނޭގޮތަށް ބޭސިކް ޖާރަނަލިޒަމް ކޯހެއް ހިންގައިފި

ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން މިއަހަރު އަތޮޅުތެރޭގައި ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައިހިމެނޭ ބޭސިކް ޖާރނަލިޒަމް ކޯސް 2 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އައްޑު އަތޮޅުގައާއި ބ. އަތޮޅުގައި ހިންގައިފިއެވެ.

މިކޯހުގެ  މައިގަޑު މަޤުޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ ވެށީގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓޭނީ ނިއުސްރޫމްތަކުގެ/ނޫސްވެރިންގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށްގެނެވެ. އެހެންކަމުން ނިއުސްރޫމްތަށް/ނޫސްވެރިންނަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމެންޓާއި ގުޅޭ ޒަމާނީ ހުނަރުތަށް ދަސްކޮށްދިނުމަކީ މިކޯހުގެ މައިގަނޑު މަގުޞަދެވެ. އަދި މުޖުތަމަޢުގައި މީޑިއާގެ ޒިއްމާތަކާއި ދައުރާއި މީޑިއާގެ ބޭނުން ހިފާނޭގޮތް ދަސްކޮށްދިނުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  މީޑިއާގައި މަޢުލޫމާތު ގެނެސްދޭނޭ ގޮތްތައް ހިމެނެއެވެ.

ބ. އޭދަފުށީގައި ބޭއްވުނު ބޭސިކް ޖާރނަލިޒަމް ކޯސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 18 މާރިޗް 2014 އިން 19 މާރިޗް 2014 އަށެވެ. މިކޯހުގައި ކިޔަވާދެއްވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަޖްރިބާކާރު ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އެޑްވެންޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޒީފް އެވެ. އަދި މިކޯހުގައި 19 ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫގައި ބޭއްވުނު ބޭސިކް ޖާރނަލިޒަމް ކޯސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 26 މާރިޗް 2014 އިން 27 މާރިޗް 2014 އަށެވެ. މިކޯހުގައި ކިޔަވާދެއްވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތަޖްރިބާކާރު ދެބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ އެޑްވެންޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޒީފް އަދި އެޑްވެންޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން އަޙްމަދު އަބްދުﷲ އެވެ. އަދި މިކޯހުގައި 28 ފަރާތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ސެޓްފިކެޓް ހާސިލް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

މިކޯސް ކުރިއަށް ގެންގްސްފައިވަނީ (12 ގަޑިއިރު) 02 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އެޑްވެންޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް ގުޅިގެންނެވެ.

post

ހަވީރު ނޫހުގެ ރިޕޯޓަރު ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ބަލައިގެންފި

މިއަހަރު ފެބްރުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު ސ. ފޭދޫގައި ފުލުހުން އާންމުކޮށް ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ފޮޓޯތަކެއް ނަގަމުން ދަނިކޮށް ހަވީރު ނޫހުގެ އައްޑޫ ރިޕޯޓަރު ސ.ފޭދޫ ސިމާނީ އަހުމަދު އަދުޝަން ފުލުހުން ހައްޔަރު ކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހަވީރު ނޫހުގެ ފަރާތުން މިއަދު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށައަޅައިފިއެވެ.

މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއްގެ ވެށި ރައްޖޭގައި ގާޢިމްވެފައި އޮތްހިދު، އެއްވެސްކުށެއްނެތި، ހަމައެކަނި އެމަންޒަރުތަކުގެ ފޮޓޯ ނެގިޔޭ ބުނެ އަދުޝަން ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ހަވީރުން ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫންކަމުގައިއާއި އަދި ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ބޮލުގައި އެޅުވިމައްސަލައާއި އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމާއި ދޫކޮށްލުމާ ހަމަޔަށް ހިނގާ ދިޔަގޮތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތަޙްގީގުކޮށް ދިނުމަށް ހަވީރު ނޫހުން އެދިފައިވެއެވެ.

ހަވީރު ނޫހުން ހުށަހެޅި މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން މިމައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި މިކައުންސިލުން ވަނީ 3 މެންބަރުންގެ ކޮމެޓީއެއް އުފައްދައި މިމައްސަލަ ބެލުން މިކޮމެޓީއާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އެމްއެމްސީގެ ތައާރަފް

މީޑިއާ ކައުންސިލަކީ ސެލްފް ރެގިއުލޭޓަރީ މެކޭނިޒަމްގެ ދަށުން މީޑިއާގެ ތެރެއިން މީޑިއާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އެމައްސަލަތަކަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށާއި ޒިންމާދާރު ޕްރޮފެޝަނަލް މީޑިއާއެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފޮޓޯ ގެލެރީ

Post Post Post Post Post Post Post Post
 

ޕަބްލިކޭޝަންސް

މީޑިއާ ޑައިރެކްޓްރީ

ފަހުގެ ޓުވީޓްސް

							 jQuery(function($){
								$(".tweet").tweet({
								 join_text: "auto",
								 username: "mmc_mv",
								 avatar_size: 48,
								 auto_join_text_default: "",
								 auto_join_text_ed: "",
								 auto_join_text_ing: "",
								 auto_join_text_reply: "",
								 auto_join_text_url: "",
								 count: 2,
								 avatar_size: null,
								 loading_text: "loading tweets..."
								});
							 });
							
 

ފުރަތަމަ ސަފްހާ އެމްއެމްސީ ގެލެރީ ޑައުންލޯޑްސް މީޑިއާ ޑައިރެކްޓްރީ ގުޅުވުމައް

2013 © މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް. ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ: ޒިސްކް މޯލްޑިސްވް