ފަހުގެ ޚަބަރު

post

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ، ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2014 އަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ، ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2014 އަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 31 މާރިޗް 2015 ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކުރުމަށް 18 މާރިޗް 2015 ގައި ބޭއްވުނު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މިއަހަރުގެ 19 ވަނަ ޖަލްސާއިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ، ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު 2014 އަށް ނަންހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރެވުނީ ގިނަ ނޫސްވެރިންނަށް މި އެވޯޑްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ތައްޔާރުކުމަށް އިތުރު މުހުލަތު ދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. މި އިނާމު ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ ރޭޑިއޯ، ޓީވީ، ޕްރިންޓް / އޮންލައިން މީޑިއާ، މި ތިން ދާއިރާއިންނެވެ.

ދައުލަތުގެ ވުޒާރާއެއްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މީޑިއާ ވަސީލަތެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ނޫސްވެރިއަކަށްވެސް މި އިނާމަށް ކުރިމަތި ލެވިދާނެއެވެ. އަމިއްލަ ފަރުދަކަށްވެސް އަދި މުއައްސަސާއަކަށްވެސް ނޫސްވެރިއެއްގެ ނަން އިނާމަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. "ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 2014" އާއި "މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ، ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޤަވާއިދު 2014" މިކައުންސިލުގެ ވެބްސައިޓް www.mmc.org.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

މިއިނާމަށްއެދި ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 31 މާރޗް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން "ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމަށް ނަން ހުށަހަޅާ ފޯމް 2014" ފުރުއްވައި ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި މިކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިކައުންސިލުގެ ނަންބަރު 3003995 އާއި 3003886 އިން ލިބޭނެއެވެ.

post

މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތަކާއި އެހެނިހެންވެސް ހާލަތްތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާ ކައުންސިލުން ފުލުހުންނާއި މަޝްވަރާކޮށްފި

މިހާރު ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާ ތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ގެއްލުމާއި ހުރަސްތައް ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނެގި ވަގުތީ ކޮމެޓީން، ހިގަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގައި އަނިޔާ ލިބުނުކަމަށްބުނާ ގިނަ ނޫސްވެރިންނާއި ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖެ ޓިވީ، ވަގުތު އޮންލައިން އަދި ވީޓީވީ ގެ ނޫސްވެރިން ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ ފަސް ނޫސްވެރިންނާއި ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އަދި މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތަކާއި އެހެނިހެންވެސް ހާލަތްތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ފުލުހުންނާވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ. މިމަޝްވަރާތައްކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 01 މާރޗް 2015 ވަނަ ދުވަހު އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގ ގައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިންގެ ކަންބޮޑޮވުންތައް ހައްލުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.

post

މިހާރު ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ކަންކަން ބަލައި ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމެޓީއެއް ނަގައިފި.

މިހާރު ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާ ތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ގެއްލުމާއި ހުރަސްތައް ބަލައި ދިރާސާކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަގުތީ ކޮމެޓީއެއް ނަގައިފިއެވެ.

މި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން މުޒާހަރާތަކުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތަކާއި ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ބަލައި އެފަދަ ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެގޮތުން މިއަދުވެސް ބައެއްނޫސްވެރިން މިކައުންސިލަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މިކައުންސިލުގެ ފަސް މެމްބަރުންނަކީ އަލްފާޟިލް ހުސައިން ހަސަން، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ހަމްދޫން، އަލްފާޟިލް މިއުސަމް އައްބާސް، އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ރަފީޤް އަދި އަލްފާޟިލް ޙަފްސީ ޢަބްދުﷲ އެވެ. މިކޮމެޓީގެ މުޤައްރިރަކީ އަލްފާޟިލް ހުސައިން ހަސަން އަދި ނާއިބު މުޤައްރިރަކީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ހަމްދޫންއެވެ.

އެމްއެމްސީގެ ތައާރަފް

މީޑިއާ ކައުންސިލަކީ ސެލްފް ރެގިއުލޭޓަރީ މެކޭނިޒަމްގެ ދަށުން މީޑިއާގެ ތެރެއިން މީޑިއާގެ މައްސަލަތައް ބަލައި އެމައްސަލަތަކަށް ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށާއި ޒިންމާދާރު ޕްރޮފެޝަނަލް މީޑިއާއެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކައުންސިލެކެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ފޮޓޯ ގެލެރީ

Post Post Post Post Post Post Post Post
 

ޕަބްލިކޭޝަންސް

މީޑިއާ ޑައިރެކްޓްރީ

ފަހުގެ ޓުވީޓްސް

							 jQuery(function($){
								$(".tweet").tweet({
								 join_text: "auto",
								 username: "mmc_mv",
								 avatar_size: 48,
								 auto_join_text_default: "",
								 auto_join_text_ed: "",
								 auto_join_text_ing: "",
								 auto_join_text_reply: "",
								 auto_join_text_url: "",
								 count: 2,
								 avatar_size: null,
								 loading_text: "loading tweets..."
								});
							 });
							
 

ފުރަތަމަ ސަފްހާ އެމްއެމްސީ ގެލެރީ ޑައުންލޯޑްސް މީޑިއާ ޑައިރެކްޓްރީ ގުޅުވުމައް

2013 © މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް. ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ: ޒިސްކް މޯލްޑިސްވް