އެޑްވޮކަސީ ޕްރޮގްރާމްސް


ނޫސްވެރިކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުން:

ދަތުރުތައް

#

ތާރީޚް

އަތޮޅު

ދަތުރު ކުރެވުނު ރަށްތަކުގެ އަދަދު

މަޢުލޫމާތު ދެވުނު

ޖުމްލަ

ދަރިވަރުން

*އެހެނިހެން

1

10 ނޮވެމްބަރ 2016 އިން 12 ނޮވެމްބަރ 2016 އަށް

ހދ. އަތޮޅު

1

-

10

10

2

01 ޖޫން 2016 އިން 04 ޖޫން 2016 އަށް

ޏ. އަތޮޅު

1

-

128

128

3

10 ފެބްރުވަރީ 2016 އިން 13 ފެބްރުވަރީ 2016 އަށް

ފ. އަތޮޅު

3

174

237

411

4

29 އޮކްޓޯބަރ 2015 އިން 01 ނޮވެމްބަރ 2015 އަށް

ދ. އަތޮޅު

2

-

-

-

5

01 ޖޫން 2016 އިން 04 ޖޫން 2016 އަށް

އައްޑޫ ސިޓީ

4

444

93

537

6

11 ސެޕްޓެންބަރ 2016 އިން 13 ސެޕްޓެންބަރ 2016 އަށް

ހދ. އަތޮޅު

1

131

153

284

7

29 އޮކްޓޯބަރ 2015 އިން 31 އޮކްޓޯބަރ 2015

ގދ. އަތޮޅު

2

65

121

186

8

07 އޮކްޓޯބަރ 2015 އިން 10 އޮކްޓޯބަރ 2016 އަށް

ލ. އަތޮޅު

2

126

122

248

9

10 ޑިސެމްބަރ 2015 އިން 12 ޑިސެމްބަރ 2015 އަށް

ގއ. އަތޮޅު

2

-

34

34

10

21 އޯގަސްޓް 2015 އިން 22 އޯގަސްޓް އަށް

ކ. އަތޮޅު

1

25

37

62

ޖުމްލަ:

19

965

935

1900

*ކައުންސިލުތަކުގެ މެމްބަރުނާއި ކައުންސިލުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ޢާންމު ރައްޔިތުން އަދި ބެލެނިވެރިން.

ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން އަދި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ދައުރާއި މަސައްކަތްތައް ހާމަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއް ހިންގުމަށް ރާއްޖޭގެ 10 އަތޮޅެއްގެ 19 ރަށައް ދަތުރުކޮށް 965 އަށްވުރެ ގިނަ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށާއި 935 އަށްވުރެ ގިނަ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ދެވިފައިވޭ.