އެމް.އެމް.ސީގެ މިހާރުގެ މުރާޖާ ކޮމިޓީ މެންބަރުން

 


ޑރ. އިބްރާހީމް ސަމީރު (މުޤައްރިރު)

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 

 

ޑރ. ފާތިމަތު މުނާ (ނާއިބު މުޤައްރިރު)

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 


އަބްދުﷲ އަޒްމީން

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 


    އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ފަހުމީ

  ލީގަލް އޮފިސަރ

 


ނާއިޒް އަބްދުﷲ ޖަމާލް

ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ​ ކުރީގެ ކޮމިޓީތައްބައްލަވައިލެއްވުމަށް ފިއްތާލައްވާ