7 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ސްޓައިޕެންޑް

އަދި ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކަށް ސިޓިން އެލަވަންސް ދިނުމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީ

 މެންބަރުންއަޙްމަދު އަމީން މުޙައްމަދު – ކައުންސިލް މެންބަރު
މުޙައްމަދު ނަޞީރު – ކައުންސިލް މެންބަރުޢަލީ ރަޝީދު – ކައުންސިލް މެންބަރު