ސެމިނާރ އަދި ވޯރކްޝޮޕްތަށް

ތާރީޚް

އޮފީސް

ސެމިނާރ/ވޯރކްޝޮޕް

22 ޖޫން 2015

ދިވެހި ފައުންޑޭޝަން

"ޕްރިއޯރިޓީޒް އޮފް ސޯޝަލް ޑިވޮލްމަންޓް"

07 ފެބްރުއަރީ 2015

ބްރޯޑް ކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

"ނޭޝަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން އޮން ކޮމިޔުނިޓީ މީޑިއާ"

07 މާރޗް 2015

މޯލޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން

ސްޓޫޑިއޯ ކޮންފަރެންސް

02 އޭޕްރީލް 2015

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

"ގާތުންދޭ ކިރުގެ ބަދަލުގައި ކުޑަ ކުދިންނަށް ދޭ ބާވަތްތައް ދިވެހި ރާއްޖޭއަށް އެތެރެކުރުމާއި ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

26 އަދި 27 އޭޕްރީލް 2015

ނޭޝަނަލް މީޓިރިއޮލޮޖިކަލް ސާރވިސް

'ނޭޝަނަލް ކްލައިމެޓް އައުޓްލުކް ފޯރަމް"

04 މެއި 2016

ނޭޝަނަލް މީޓިރިއޮލޮޖިކަލް ސާރވިސް

ވެލިޑޭޝަން ވޯރކްޝޮޕް

19 މެއި 2015

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނުގެ 4 ޤަވާއިދު ފައިނަލް ކުރުން

24 މެއި 2015

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް

ޒިންމާދާރު ރައްޔިތެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މީޑިއާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވި ސެޝަން

30 މެއި 2015

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް

"ޖެންޑަރ ސެންޓިސައިޒޭޝަން"

30 މެއި 2015

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

"ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ގުޑް ގަވަރނެންސް"

20 އޯގަސްޓް 2015

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް

"މަޢުލޫމާތު މިނިވަންކަން"

22 އޯގަސްޓް 2015

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ ވޯރކްޝޮޕް

25 އޮކްޓޫބަރ 2015

އާކް މޯލްޑިވްސް

"ޖައިލްޑް ޕާރޓިސިޕޭޝަން ސްޓްރެޓެޖީ"

ނޮވެމްބަރ 2015

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

"ޔޫޕީއާރް ސްޓޭކްހޯލްޑަރ ފޯރަމް"

21 އޮކްޓޫބަރ 2015

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް

ޑިމޮކްރަސީ ސާރވޭގެ ފައިންޑިންގސްތައް ދިރާސާ ކުރުން (ހައި ލެވެލް ފޯރަމް)

21 އޮކްޓޫބަރ 2015

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ

މެންޓަލް ހެލްތް ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭން

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2015

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރްމެންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

ހަކަތައިގެ ދުވަހުގެ މަޢުލޫމާތު ނޫސްވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

29 ޑިސެމްބަރ 2015

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ސްޓޭކް ހޯލްޑަރ މީޓިންގ

6 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

އެޗްއާރްސީއެމް އިން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދޭންޖެހޭ މުޢައްޞަސާތަކުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރާނެގޮތުގެ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލުމަށް ބާއްވާ މަހާސިންތާ.

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2016

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

"ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ހާލަތު އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު" މަޢުލޫމާތު ދިނުން

6 އޮކްޓޫބަރ 2016

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރްމެންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން އޮޒޯން ފަށަލައަށާއި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން އިސްރާފްކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގައި މީޑިއާގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް މީޑިއާގެ ބޭފުޅުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުން

16 އޮކްޓޫބަރ 2016

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ޤައުމީ ލަފާދޭ ކޮމެޓީ

19 އޮކްޓޫބަރ 2016

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް

ރިސާރޗް ކޮންސަލްޓެންސީ ޕްރޮޖެކްޓް (ރިވިއު އޮފް ދަ ޑީފަރމޭޝަން އެކްޓް)

އޮކްޓޫބަރ 2016

މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާނޫނު (މަޢުލޫމާތު ދިނުން )

15 ނޮވެމްބަރ 2016 ން 19 ނޮވެމްބަރ 2016 ށް

އިންޑިއާ، ނިއު ދިއްލީ

އިންޑިއާގެ ޕްރެސް ކައުންސިލްގެ ރަންޔޫބިލް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވުނު ހަފްލާ

20 ނޮވެމްބަރ 2016

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް

ވެލިޑޭޝަން ވޯރކްޝޮޕް (ރިވިއު އޮން ދަ އެޕްރޫވަލް އެންޑް ޑިސްމިސަލް އޮފް މެމްބަރސް ޓު އިންޑިޕިޑެންޓް އިންސްޓިއުޝަންސް