7 ވަނަ ދައުރުގެ މީޑިއާ ދަފްތަރު ބެލެހެއްޓުމާއި އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ މެންބަރުން
މޫސާ ރަޝީދު – ކައުންސިލް މެންބަރު