މީޑިއާ ސެންޓަރ

އެންމެފަހުގެ ނޫސް ބަޔާން

ނޫސްބަޔާން

17 އޭޕްރިލް 2020 | ނޫސް ބަޔާން

ނޫސްބަޔާން

02 އޭޕްރިލް 2020 | ނޫސް ބަޔާން

ނޫސްބަޔާން

10 ފެބްރުއަރީ 2020 | ނޫސް ބަޔާން

ނޫސްބަޔާން

31 ޖެނުއަރީ 2020 | ނޫސް ބަޔާން

ނޫސްބަޔާން

16 ޖެނުއަރީ 2020 | ނޫސް ބަޔާން

ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ރަހީނުކޮށް މަރާލާފައިވާތީ ނެރޭ ނޫސްބަޔާން

04 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 | ނޫސް ބަޔާން

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން 2014 އޮގަސްޓް 8، ގައި ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިޟްވާން ގެއްލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެކުލަވާލައްވާފައިވާ، "މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކުރާ ކޮމިޝަން" އިން ... ވިދާޅުވޭ