7 ވަނަ ދައުރުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ކޮމިޓީ މެންބަރުން

 


އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ (މުޤައްރިރު)

 


މުޙައްމަދު ސިމާޢު – (ނާއިބް މުޤައްރިރު)

 


ޢަލީ ރަޝީދު އިބްރާހީމް – މެންބަރު 

 


ޑރ. ފާތިމަތު މުނާ (ނާއިބު މުޤައްރިރު)

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 


އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ފަހުމީ

  ލީގަލް އޮފިސަރ
          ކުރީގެ ކޮމިޓީތައްބައްލަވައިލެއްވުމަށް ފިއްތާލައްވާ