އެމް.އެމް.ސީގެ މިހާރުގެ ބިޑް ކޮމިޓީ މެންބަރުން

 

 

 

      

    ޑރ. ފާތިމަތު މުނާ (މުޤައްރިރު)

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 

           

     އަބްދުﷲ އަޒްމީން (ނާއިބު މުޤައްރިރު)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 

 

   ނާއިޒް އަބްދުﷲ ޖަމާލް

 ކޮންޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން ޝީޒާ ނަސީރު

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 


ޝާދިޔާ އަޙްމަދު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ


​ކުރީގެ ކޮމިޓީތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ފިއްތާލައްވާ