7 ވަނަ ދައުރުގެ އިނާމް ކޮމިޓީ މެންބަރުން

 


މޫސާ ރަޝީދު (މުޤައްރިރު)

 

 

 އަލީ ރަޝީދު އިބްރާހީމް (ނާއިބު މުޤައްރިރު)

  މުހައްމަދު ޝާފިޢު – ކައުންސިލް މެންބަރު  

 

އަލީ ނިޝާން – ކައުންސިލް މެންބަރު

 

 

މުޙައްމަދު އަފްރާހް – ކައުންސިލް މެންބަރު  

ޢަލީ އާދަމް – ކައުންސިލް މެންބަރު