7 ވަނަ ދައުރުގެ އިނާމް ކޮމިޓީ މެންބަރުން

 


އަޙްމަދު މިޒްމާދު (މުޤައްރިރު)

 

 

އަޙްމަދު އާޒިފް (ނާއިބު މުޤައްރިރު)

  ޢަލީ އިސްމާޢީލް – ކައުންސިލް މެންބަރު  

 

ހުސެއިން ޝަރީފް – ކައުންސިލް މެންބަރު