މީޑިއާ ސެންޓަރ

ދެންނެވުން

21 އޮގަސްޓް 2023 | ދެންނެވުން

ދެންނެވުން

22 މެއި 2017 | ދެންނެވުން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް މީޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ... ވިދާޅުވޭ

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ޤާނޫނާގުޅޭ

17 މެއި 2017 | ދެންނެވުން

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމަށް ޤާނޫނު ތަންދޭ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދީ، އާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ މި ކައުންސިލުން ބަލައިގަންނަ ތަރުޙީބުދޭ ކަންކަމެވެ. ... ވިދާޅުވޭ

ލޯކަލް އިންތިޚާބާ ގުޅޭ

05 މެއި 2017 | ދެންނެވުން

6 މޭ 2017 ގައި އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި، ޤާނޫނު ތަންދޭ ގޮތުގެމަތިން ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިނިވަންކަމާއެކު މަޢުލޫމާތާއި ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ މަގު ނޫސްވެރިންނަށް ފަހިކޮށްދެއްވުމަކީ، ކަމާބެހޭ އެންމެހައި މުއައްސަސާތަކުގެ ކިބައިން އެދި އެކަމަށް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. ... ވިދާޅުވޭ