ދެންނެވުން

ސާރކިއުލާ ނޯޓް

07 މާރޗް 2018 | ދެންނެވުން

ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2018/R-3 (ނޫސް މަޖައްލާއާއި މިނޫންވެސް މިފަދަ ތަކެތި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެޑިޓަރުންގެ މާއްދާއާ ގުޅޭގޮތުން، މީޑިއާތަކުގެ އެޑިޓަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް މި ކައުންސިލުން ބޭނުންވެއެވެ

    ވީމާ، މި މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް 2018 މާރިޗު 8 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިކައުންސިލަށް ވަޑައިގަތުމަށް މީޑިއާތަކުގެ އެޑިޓަރުންނަށް ދަޢުވަތު އަރުވަމެވެ.