ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން


 

            ޑރ. އިބްރާހީމް ސަމީރު (މުޤައްރިރު)

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 

 

ޑރ. ފާތިމަތު މުނާ (ނާއިބު މުޤައްރިރު)

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 


އަބްދުﷲ އަޒްމީން (މެމްބަރ)

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 


އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ފަހުމީ (މެމްބަރ)

    ލީގަލް އޮފިސަރ        ޔޫސުފް ރަމީޒް (މެމްބަރ)    

ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން     


​ކުރީގެ ކޮމިޓީތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ފިއްތާލައްވާ​