ހިއުމަން ރިސޯސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން


 

            ޑރ. އިބްރާހީމް ސަމީރު (މުޤައްރިރު)

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

 

 

ޑރ. ފާތިމަތު މުނާ (ނާއިބު މުޤައްރިރު)

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 


އަބްދުﷲ އަޒްމީން

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ

 


އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ފަހުމީ

    ލީގަލް އޮފިސަރ        

 


ޝާދިޔާ އަޙްމަދު

ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ​ކުރީގެ ކޮމިޓީތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ފިއްތާލައްވާ​