މުވައްޒަފުންގެ ތަމްރީންތައް

#

ކޯހުގެ ނަން

ކޯސް ހިންގި ފަރާތް

ބައިވެރިން

1

ވޯކްޝޮޕް އޮން އައިޕީއެސްއޭއެސް ޕްރެޕަރޭޝަން އޮފް ފައިނެންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓް

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

·   އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު އާދިލް މޫސާ

 

2

އިންޓަރވިއު ޕެނެލިސްޓް ޓްރެއިނިންގ

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

·   އަލްފާޟިލް ޝަފާއަތު ޙަބީބު

 

3

ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

·   އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ލީން

4

 

ޕްރޮބްލަމް ސޯލްވިންގ އެންޑް ޑިސިޝަން މޭކިންގ ސްކިލްސް

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

·   އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުނާ

5

އިންވެސްޓިންގ ބޮންޑްސް އެންޑް ސްކޫކް

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯތިޓީ (CMDA)

·   އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުނާ

·   އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު އާދިލް މޫސާ

6

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސްކިލްސް

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

·   އަލްފާޟިލާ ޝާދިޔާ އަޙުމަދު

·   އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަޚިއްޔާ

·   އަލްފާޟިލާ އާރިފާ ޢަލީ

7

އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމް

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

·   އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ސަޚިއްޔާ

·   އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ލީން

·   އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ނާޖިޙު

8

ސީއެސް ވިއުގަ 2.0 ފީޑްބެކް ފޯރަމް

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

·   އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުނާ

·   އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު އާދިލް މޫސާ

·   އަލްފާޟިލާ ޝާދިޔާ އަޙުމަދު

9

ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކިލްސް

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

·   އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ލީން

 

10

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފޯރ އެގްޒެކެޓިވްސް

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

·   އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުނާ

 

11

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފޯރ މެނޭޖަރސް

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

·    އަލްފާޟިލް އަބޫބަކުރު އާދިލް މޫސާ

 

12

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

·   އަލްފާޟިލާ ޒުބައިދާ ޤާސިމް

·   އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ގުރޭސާ

13

ދިވެހި ބަހުގެ ހަމަތައް

ސިވިލް ސާވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް

·   އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު މުނާ

·   އަލްފާޟިލާ ނުހާ މުޙައްމަދު

·   އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޖައިލަމް

·   އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އަޒްލިފާ

·   އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ލީން