ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރެޓެކްޝަން ކޮމިޓީ މެންބަރުން     އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ފަހުމީ (ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ)

ލީގަލް އޮފިސަރ

 


ޑރ. ފާތިމަތު މުނާ (ނާއިބު މުޤައްރިރު)

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

 


އަބްދުﷲ އަޒްމީން

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ