7 ވަނަ ދައުރުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމިޓީ މެންބަރުންޢަލީ ނިޝާން  (މުޤައްރިރު)އަޙްމަދު އާޒިފް – ކައުންސިލް މެންބަރު (ނާްއިބް މުޤައްރިރު)ހުސެއިން ޝަރީފް – ކައުންސިލް ނައިބް ރައީސް 
ޢަލީ އިސްމާޢީލް – ކައުންސިލް މެންބަރު


ޢަލީ އާދަމް – ކައުންސިލް މެންބަރު