ޤުފުތަޤު އަޖީރު – މީޑިއާ އޮފިސަރ (MS1)އަލްފާޟިލް ޤުފުތަޤު އަޖީރު މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އާ ގުޅިވަޑައިގަތީ 3 އޮގަސްޓް 2021 ވަނަ އަހަރު މީޑިއާ އޮފިސަރއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޤުފްތަޤު ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ތެރޭގައި އިވެންޓުތަކުގެ ފޮޓޯނެގުމާ، މީޑިއާތަކަށް ބޭނުންވާ ޕްރެސް ރިލީޒް ނެރުމާ، ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާ ލިޔުމާއި، ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ޕޯސްޓަރު، ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ތައްޔާރުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ ގުޅިވަޑައި ގަތުމުގެ ކުރިން ޤުފްތަގު އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އާފަތިސް ނޫހުގައެވެ. 2007 ވަނަ އަހަރު މަދަރުސަތުލް އަމީޜު އަހުމަދުގައި ކިޔަވުން ކުރިއަށް ގެންދަމުން، އާފަތިސް ނޫހާއި ގުޅިވަޑައިގަތީ ޖާނަލިސްޓު ޓްރެއިނީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އާފަތިސް ނޫސް 2011 ވަނަ އަހަރު ހުއްޓާލުމުން ދެން ޤުޅިވަޑައިގަތީ ދި އެފްއެމް އަށެވެ. އެ ރޭޑިއޯގައި ޖާނަލިސްޓު/ޕްރެޒެންޓަރެއްގެ މަގާމު ދެ އަހަރު ދުވަހު އަދާކުރެއްވިއެވެ. 2012 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ޓީވީއަށް އައުޓްސޯސް ކޮށް ބައެއް ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް އުފެއްދެވިއެވެ. އަދި އެމްވީ ޓައިމް އަށް ލިއުމުގެ މަސައްކަތް ފެއްޓެވީ ވެސް އެ އަހަރު އެވެ. އަދި ޓެލަވިޒަން މޯލްޑިވްސްއާއި 2014 ވަނަ އަހަރު ގުޅިވަޑައިގެން އެތަނުގައި ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ މަގާމު 2017 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް އަދާކުރެއްވިއެވެ.  ޓެލަވިޒަން މޯލްޑިވްސް ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ޕަބްލިސް ސާވިސް މީޑިއާއިން ނެރުނު މާލްދީބް ޕްރިންޓް މެގަޒިން އަށް ކޮލަމެއް ލިއުއްވިއެވެ. 2017 ވަނަ އަހަރުން 2018 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން ގައި މީޑިއާ އޮފިސަރެއްގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި އެންމެ ފަހުން މީޑިއާ ކައުންސިލާއި ގުޅި ވަޑައިގަތުމާއި ހަމައަށް ސީއެންއެމް އޮންލައިން އަދި ސީއެންއެމް ޓީވީ ގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ އެޑްވަޓޯރިއަލް އެގްޒެކްޓިވް އެއްގެ މަގާމުގައެވެ.

ޤުފުތަޤު ވަނީ ސިރީލަންކާ ކޮލެޖް އޮފް ޖާނަލިޒަމް އިން ޑިޕްލޮމާ އިން ޕްރިންޓް މީޑިއާ 2009 ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

ޤުފުތަޤު މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަކިވެވަޑައިގަތީ 25 މެއި 2022 ގައެވެ.