މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ

އަޒުހަދު ހަބީބް

އެސިސްޓެންޓް ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ އޮފިސަރ

3003995 - 7896277

azuhadhu@mmc.org.mv


​​​މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު

​​މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާ

​މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު

​މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފޯމު