މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު (މާއްދާ 37: އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި ޢާންމުކުރުމުގެ ޒިންމާ)


1.      މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ދައުރާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، އޮނިގަނޑާއި އަދި ވާޖިބުތަކުގެ ތަފްޞީލް

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ތަޞައްވަރު (ވިޝަން)/އަމާޒު (މިޝަން)/ކުރިމަގު ދައްކައިދޭ އަސާސްތައް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/about-us

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/about-us

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/members

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފުން

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/sectionheads

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/maldives-media-council-secre

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތަފްސީލް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/staff

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ސީނިއަރ މުވައްޒަފުންގެ ފޯން ޑައިރެކްޓްރީ (ޑެސްކް ފޯން އަދި އީމެއިލް)

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/sectionheads

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އެޑްރެސް އަދި ކައުންސިލްގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/contact-us

 

 

2.      މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއިން ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ނުވަތަ ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ތަފްޞީލް

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ސަރވިސް ޗަރޓަރ

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/category/servic

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ފޯމުތައް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/category/forms

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/informationofficer

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/murajaa

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މީޑިއާ އޮފިސަރުންގެ މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/staff

 

 

3.      މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއިން ހިންގާކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ އުފުލޭނެ އުސޫލު އަންގައިދޭ ތަފްޞީލް އަދި އެހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް އަންގައިދޭ ތަފްޞީލް

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން، ޝަކުވާ އުފުލޭ ގޮތުގެ އުސޫލް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/contact-us

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/informationofficer

 

4.      މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ފަސޭހައިން ވިސްނައިގަނެވޭ ތަފްޞީލް

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/maldives-media-council-secretari...

 

 

5.      މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގައި ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތާއި، ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ ބާވަތާއި އަދި މަޢުލޫމާތަށް އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލު

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއިން ގެންގުޅޭ، ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު (ކޯރޕަރޭޓް ސާރވިސް)

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/category/annual-rep...

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މައްސަލަތައް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓް (ލީގަލް ސާރވިސް)

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/category/ninmi-report

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ކައުންސިލްގެ މައިގަނޑު ނިންމުންތައް (މީޑިއާ ސެކްޝަން)

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/mmcnimmun

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މާލިއްޔަތު ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢާންމުކުރާ މަޢުލޫމާތު (ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން)

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/07-07-2021

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޓިޑޭޓުންގެ މައުލޫމާތު (ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން)

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/category/Job-Opp

 

6.      މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އިސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި އެމީހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ދާއިރާ އަދި ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެ ދާއިރާގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަދި މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/about-us

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އިސްވެރިންގެ ޒިންމާއާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު (މެންޑޭޓު)

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/maldives-media-council-secre

 

 

7.      މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އަދި ހަމަތައް

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި، ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް އަދި ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލްތައް

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/maldive

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/maldive

ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ ހަބަރާއި މައުލޫމޫތު ހާމަކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/21-01-2

ޕަބްލިކް ރެލޭޝަން ކޮމެޓީގެ ޤަވާޢިދު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/public

މީޑިއާ ރިލޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮފްމަންޓް ކޮމެޓީގެ ގަވާއިދު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/media-r

އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމިޓިގެ ގަވާއިދު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/ethics

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލު – އެންމެފަހުގެ

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/2019-03

ދިވެހި މީޑީއާގެ ދަފުތަރު އެކުލަވާލުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ އުސޫލު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/10-12-2

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/08-02-2

އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުން މަނާ ގަޑިތަކުގައާއި ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާގަޑިތަކުގައި ނޫސްވެރިން ބޭނުންކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ޚާއްސާ ފާހެއް ދޫކުރުމާބެހޭ އުސޫލު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/17-02-2

ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/23-02-2

މީޑިއާތަކުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ އެކައުންޓްތައް ވެރިފައިކުރުމަށްޓަކައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ލިޔުން ދޫކުރާނެގޮތުގެ އުސޫލު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/05-07-2

ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިއްސާކޮށްފައިވާ މީޑިއާތަކުގެ ނަން ހާމަކުރުން

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/category/sulook

ކުއިޒްގެ އުސޫލް 2021

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/08-06-2

އަބުރުގެ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު – އުވާލެވިފައި

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/Defamat

ކޮވިޑް-19 ނޫސްވެރިންގެ އަތްމަތީ ފޮތް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/Hand-Bo

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރެވޭ ޙާލަތުތައް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/03-01-2

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ހަތަރު ދައުރުގެ މެންބަރުން

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/mmc-mem

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ތަޢާރަފެއް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/mmc-int

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ކައުންސިލް ޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ލިޔާނެ ގޮތުގެ ގައިޑްލައިން

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://mmc.org.mv/publications/category/usoolu

 

8.      މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްއިން ހިންގާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅައި ސިޔާސަތަށް ފާޑުކިޔައި އަދި ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބާރު ފޯރުވޭނެ ގޮތް

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ނޫސް ބަޔާން/ ނިއުސް ލެޓަރ/ ސަރކިއުރަލ

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/contact-us

9.      ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އަސަރެއް ފޯރާގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި، އެ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވާ ސަބަބުތަކާއި އެ ނިންމުންތަކުން ދޭހަވާ މާނަކުރުންތަކާއި، އެކަމާ ގުޅޭ ފަސްމަންޒަރު އަންގައިދޭ ތަފްޞީލު

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: ކައުންސިލްގެ ނިންމުންތައް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/mmcnimmun

 

10. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓާއި، ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރަން ރާވާފައިވާ ޚަރަދާއި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން 2022-2026

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/2022-20...

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/category/audit-...

 

11. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިވަކިން ދެވޭ އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތްތައް

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މުވައްޒަފުންނާއެކު މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/maldives-media-council-secre...

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publications/article/17-Aug-...

 

12. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތަބާވާ ހަމަތައް

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތަބާވާ ހަމަތައް

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/about-us

 

13. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އޮންނަ މަރުޙަލާ ނުވަތަ ގޮތާއި އުފުލުމަށް އޮންނަ ހަމަތަކާއި، ބެލެހެއްޓުމާއި ޒިންމާދާރުކުރުވުން ރޭވިފައިވާ ގޮތް

މަޢުލޫމާތުގެ ދާއިރާ: މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ކޮމިޓީތަކާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގާ އުސޫލް އަދި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/ethicslegalcom

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/bidevaluationcommittee

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/mediarelationscom

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/publicrelations

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/hrmd

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/murajaa

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/trustfund

މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިންކު: http://www.mmc.org.mv/genderCommiitee