އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމެޓީގެ ގަވާއިދު


އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމެޓީ

މިއީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ޤަވާއިދުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ އެތިކްސް އެންޑް ލީގަލް ކޮމެޓީއެވެ. މިއީ ދާއިމީ ކޮމެޓީއެކެވެ.

 

މައިގަނޑު މަޤްޞަދު

މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ކުރާކަންކަން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ހައްލުކުރުން. މި ކޮމެޓީއަކީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުނެގެ ތެރެއިން ހޮވާ 7 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ކޮމެޓީއެކެވެ. ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކުރެވޭ މުޤައްރިރަކާއި މުޤައްރިރުގެ ނާއިބެއް ހުންނަވާނެއެވެ. 


3 ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޓީ މެންބަރުން2 ވަނަ ދައުރުގެ ކޮމިޓީ މެންބަރުން