ކޮމްޕްލައަންސް

އޮންލައިންކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯރމް

ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

(ދާއިމީ އެޑްރެސްއާއި ތަފާތުނަމަ)

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ޤާނޫނީ ޝަޚްސެއްނަމަ، އެ ފަރާތް ތަމްސީލްކުރާ ފަރާތުގެ
ޝަކުވާ

(ރޭޑިއޯ ނުވަތަ ޓީވީ ނަމަ، ވަގުތާއެކު)

(އެނގޭނަމަ)

މިޝަކުވާ އެހެން ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ހުށަހަޅާފައިވާ އިދާރާތައް
ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތް
ޝަކުވާއެއް އަލުން ބަލައިދިނުމަށް (އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް) ހުށަހަޅާނަމަ
އިޤްރާރު

މި ފޯރމުގައި ދީފައިވާ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތަކީ އެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި، މި ޝަކުވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބަލައިގަތުމާއެކު، މި ޝަކުވާއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހައްޤު އޮތްނަމަވެސް، އެ ހައްޤު ދޫކޮށްލުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވެ އިޤުރާރު ވަމެވެ. އަދި މިއިޤުރާރު މިހުށަހަޅަނީ އެއްވެސް ބިރުދެއްކުމެއްނެތި ހަމަހޭގައި ހުރެ، އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައެވެ.

ތިރީގައިވާ ގޮޅި ބޭނުންކުރަށްވައިގެން މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް އެޓޭޗްކުރައްވާ

ލިޔެކިޔުންތައް އެޓޭޗްކުރުމަށް މިތާގައި ކްލިކް ކޮށްލައްވާ

ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި

1. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

2. މައްސަލަ ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްސެއްނަމަ އެ ފަރާތުން ފޮނުވާ މީހެއްގެ ނަމާއި ޙައިޞިއްޔަތު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

3. ޝަކުވާ ޘާބިތުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީއާއި، ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ހެއްކާއި ގަރީނާ

4. ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ ރޭޑިއޯ/ޓީވީ އަކުން ފޮނުވާފައިވާ އެއްޗަކާ ބެހޭގޮތުން ނަމަ އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގއެއް ނެތްނަމަ އެއެއްޗެއްފޮނުވި ތަނަކާއި ތާރީޚާއި ގަޑި

5. ޝަކުވާ ހުށަހަޅަނީ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކާ ގުޅޭގޮތުންނަމަ އެ ލިޔުމެއްގެ ކޮޕީ

6. މި ޝަކުވާ އެހެން ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެ ކަމާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

7. މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ޝަކުވާ ރައްދުވާފަރާތާ ދެމެދު މުޢާމަލާތެއް ކުރެވިފައިވާނަމަ، ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ

8. މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އިތުރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ އޭގެ ތަފްސީލް ލިޔެކިއުންތަކުގެ ކޮޕީ

ނޯޓް: މައްސަލައެއް ހިނގި ތާރީޚާއި، އެ ޝަކުވާ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ތާރީޚާ ދެމެދު މީލާދީ ގޮތުން 3 މަސްދުވަސް ވެފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި ކައުންސިލުގެ ޤަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަކުވާތަކަކީ ކައުންސިލުން ނުބެލޭނެ ޝަކުވާތަކެވެ.